top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kumkumoğlu Ergün Cin Özdoğan Avukatlık Ortaklığı (“KECO”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler uyarınca, faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.


Çalışanlarımız, stajyerlerimiz ve ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme KECO bünyesinde kendilerinin erişebileceği şekilde yayımlanmaktadır. Kişisel verileri işlenen diğer kişi gruplarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeyi kategoriler halinde aşağıda okuyabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalışan Adaylarımız

Çalışan adaylarımızın kişisel verileri çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçleri ile başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve referans araştırması yapılması amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(f), “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.

Stajyer Adaylarımız

Stajyer adaylarımızın kişisel verileri stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçleri ile başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve referans araştırması yapılması amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(f), “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Stajyer adaylarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için  bkz.

Müvekkillerimiz

Müvekkillerimizin kişisel verileri ve kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile vekalet ilişkisi kurularak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, dava süreçlerinin takip edilmesi, avukatlık hizmet sözleşmesi akdedilmesi ve bu kapsamdaki işlerin ifa edilmesi, müvekkillerimiz ile olan iş ilişkilerimizin yönetilmesi ve kendileri ile iletişim kurulması amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dayalı olarak işlenmektedir. 


Ayrıca müvekkillerimizin kişisel verileri, ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(e) uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dayalı olarak işlenmektedir.


Müvekkillerimizin kişisel verileri ve kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, kendileri ile iletişim kurularak hukuki gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacıyla KVKK md. 5(2)(f), “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Müvekkil Adaylarımız

Tarafımızdan hizmet almak için teklif isteyen müvekkil adaylarımızın ve kurumsal müvekkil adaylarımızın temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, teklif kapsamında ilgili görüşmelerin yapılması ve iletişimin sağlanması amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dayalı olarak işlenmektedir.


İş Ortaklarımız/Tedarikçilerimiz

İş ortaklarımız/tedarikçilerimizin kişisel verileri ve kurumsal iş ortakları ya da tedarikçilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, mal/hizmet satın alım süreçleri ile bu kapsamdaki sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK md. 5/2 (c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dayalı olarak işlenmektedir.


İnternet Sitesi Ziyaretçilerimiz

İnternet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız’dan ulaşabilirsiniz.

Bültenimize abone olması halinde internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri hukuki gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacıyla açık rıza şartına dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz sözleşmeler, özgeçmiş, e-posta, fatura, bilişim sistemleri, kartvizit, referanslar ve ilgili kişi tarafından sözlü veya yazılı beyan edilen belgeler vasıtasıyla elektronik ve fiziki olarak toplanmaktadır.
 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(ç) uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

 • Bilgi ve belge yönetimi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, bülten gönderimi amaçlarıyla KVKK md. 9 “açık rızanız” çerçevesinde yurt dışında bulunan Bulut Hizmet Sağlayıcılarına;

 • Hizmet satın alım süreçlerinin ve bu kapsamdaki sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK md. 5(2)(c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak hizmet/destek/danışmanlık aldığımız Üçüncü Kişi Firmalara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte KECO’ya bizzat başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Levent Mah., Yeni Sülün Sok., No: 14/2 34330 Beşiktaş İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile KECO’ya ait kvkk@kecolegal.com adresine e-posta göndererek

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

bottom of page