top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kumkumoğlu Ergün Cin Özdoğan Avukatlık Ortaklığı (“KECO”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler uyarınca, faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

KECO olarak kimlik, iletişim, mesleki deneyim, referans kişisi bilgilerinizi çalışan adayı seçme ve yerleştirme ile başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve referans araştırması yapılması amaçlarıyla işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ilettiğiniz özgeçmişleriniz ve tarafınızca sözlü veya yazılı beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, KECO tarafından, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK madde 5(2)(c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve madde 5(2)(f) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve sözleşmenin kurulması için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz bilgi ve belge yönetimi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla açık rızanız çerçevesinde yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte KECO’ya bizzat başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Levent Mah. Yeni Sülün Sok. No:14/2 34330 Beşiktaş İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile KECO’ya ait kvkk@kecolegal.com adresine e-posta göndererek iletilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. İlgili bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

bottom of page