top of page

Serbest Fonlarda Yeni Dönem: Yatırımcıların Gözü KAP’ta Olacak!


Berk Cin

Cenk Civan

1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) (“Tebliğ”) serbest yatırım fonlarının (“Serbest Fonlar”) katılma payı ihracına ilişkin birtakım değişiklikler getiriliyor.

Serbest Fonlar’daki Yeni Uygulamalar

  • Serbest Fonlar’ın izahnamesinde yer alacak unsurlar hafifletiliyor. Buna göre diğer fon türlerinden farklı olarak, Serbest Fonlar’ın izahnamesinde, Tebliğ’in Ek-2 numaralı bölümünde yer verilen izahnamede bulunması gereken unsurlardan sadece fonun unvanı, türü, süresi, kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri ile fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin unsurlar yer alacak. Diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun Kamuyu Aydınlatma Platform’u (“KAP”) sayfasında ilan edilecek. Serbest Fonlar’ın yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında ilan edilmesi zorunlu olacak.

  • Serbest Fonlar’ın yatırım stratejileri ve limitleri doğrultusunda Tebliğ’de öngörülen portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapacakları yatırımlar, Serbest Fonlar’ın bilgilendirme dokümanları yerine KAP sayfasında ilan edilecek.

  • Payları, Serbest Fonlar’ın portföylerine alınacak yabancı fonlarda hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine önceden izahname ve yatırımcı bilgi formunda yer verilirken, artık Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek.

  • Serbest Fonlar’ın portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitlere izahname ve yatırımcı bilgi formunda değil Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında yer verilecek. Ayrıca ilgili limitlerin aşılması halinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtası ile bildirim yükümlülüğü kaldırılıp limitin aşılması halinde ise söz konusu durum, Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında ilan edecek.

  • Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikteki izahname değişikliklerine ilişkin duyuruların ise değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında ilan edilmesi yeterli olacak.

Söz konusu değişiklikler 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 1 Mart 2024 tarihinden önce izahnamesi onaylanmış Serbest Fonlar’ın yeni izahname standardına uyum sağlaması zorunlu değil. Söz konusu Serbest Fonlar’dan uyum sağlayacak olanlar ise gerekli değişiklikleri SPK’nın onayını aramaksızın yapabilecek, Serbest Fonlar’ın KAP sayfasında ve kurucunun resmi internet sitesinde duyurabilecek ve konuya ilişkin olarak SPK’ya bilgi verilmesi gereklidir.

Sonuç

SPK, 1 Mart 2024 tarihli duyurusunda, ilgili değişikliğin sebebinin, Serbest Fonlar’ın sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmesi, mevzuatta yer alan yoğunlaşma kuralları ve risk limitlerine tabi olmadan yönetilebilmesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca söz konusu değişiklik ile, katılma paylarının halka satıldığı konvansiyonel fonlardan farklılaştığı göz önüne alınarak, Serbest Fonlar’ın başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesini ve daha etkin bir şekilde yürütülmesini amaçladığını vurguluyor. Serbest Fonlar’ın kuruluşu ve faaliyetinin kolaylaştırılmasının piyasanın Serbest Fonlar’a olan ilgisini artıracağı kanaatindeyiz.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page